0
0

התחל שיחה

מדיניות הגנת פרטיות

1. מבוא
1.1 מפעילת האתר, חברת כרמל דיירקט בע”מ (להלן: “המפעילה”) מחויבת להגן על פרטיות משתמשי האתר בכתובת www.carmeldirect.com (להלן: “האתר”) ובשירותים המוצעים על ידה במסגרתו (להלן: “השירותים”).
1.2 לשם הנוחות נוסחו הוראות מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) בלשון זכר אך הן מכוונות באופן שווה לשני המינים.
1.3 הוראות מדיניות הפרטיות מציגים את מדיניות המפעילה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר, מפרטת את האופן בו היא אוספת ומשתמשת במידע אודות המשתמשים וכיצד היא מגנה על המידע האמור.
1.4 מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ויש לקרוא אותם יחד.
1.5 המפעילה רשאית לערוך, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.
1.6 בשימושך באתר הנך מסכים לתנאי מדיניות זו, במתכונתה במועד השימוש.
1.7 כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

2. איסוף ושימוש במידע

2.1 לעיתים כרוך השימוש באתר ו/או בשירותים במסירת מידע אודות המשתמש. מידע זה מזהה את המשתמש באופן אישי ואפשר שיכלול בין היתר: שם, כתובת, תאריך לידה, פרטי קשר וכיוצא בזה.
2.2 מידע יימסר על ידי המשתמש ביודעין ומסירתו תעשה על פי רצונו ובהסכמתו.
2.3 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסירת מידע וכי מסירתו תלויה ברצונו החופשי.
2.4 בעת השימוש באתר ו/או בשירותים עשוי להיאסף גם מידע טכני ו/או סטטיסטי אודות המשתמש, ובכלל זה: דפוסי שימוש ופעילות באתר, העדפות צרכניות, סוג דפדפן, כתובת IP, פרטים בנוגע למכשיר הקצה ונתוני מיקום.
2.5 המשתמש מאשר כי כל מידע אודותיו, בין שנמסר על ידו ובין שנאסף על ידי המפעילה (להלן: “המידע”), יוחזק ויישמר במאגרי המידע של המפעילה, אשר יתנהלו על פי דין.
2.6 השימוש במידע, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר, לצרכים שלהלן: שיפור יישומי האתר, התוכן והשירותים הניתנים בו, ניהול חשבונות המשתמשים, רישום לשירותים הניתנים באתר, התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים למשתמשים באתר, ניהול מחקר בדבר השימוש באתר ובשירותים, מתן שירות בקשר עם השירותים הניתנים באתר, פרסום ושיווק, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, פנייה למשתמשים בכל דרך, לרבות במסגרת דיוור ישיר ומשלוח מסרים שיווקיים בכל אמצעי תקשורת (בין קיימים ובין עתידיים) וכן לכל צורך אחר בהתאם לדין.

3. עוגיות (cookies)
3.1 האתר משתמש ב’עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, התקין והיעיל ובין היתר, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לאפיון ולהתאמת האתר ו/או השירותים להעדפות אישיות משתמשים ולצרכי אבטחת מידע.
3.2 עוגיות הם קבצי טקסט המתמקמים בכונן הקשיח של המכשיר ממנו גולש המשתמש, אשר מטרתם איסוף מידע מגוון אודות הרגלי ומאפייני הגלישה של המשתמש, לאו דווקא רק באתר המפעילה, ואודות נתוני מכשיר הקצה של המשתמש.
3.3 חלק מקבצי העוגיות נשמרים על גבי המכשיר ממנו גולש המשתמש גם לאחר סגירת הדפדפן אך הם אינם תוכנות ולא יכולים לאפשר גישה למידע המצוי בו, מעבר למה שבחר המשתמש לשתף.
3.4 המפעילה עשויה לעשות שימוש גם בקבצי עוגיות שמקורם בצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לאפשר למשתמשים חווית גלישה ייחודית ולהתאים עבורם את השימוש באתר ו/או בשירותים.
3.5 הנך יכול להימנע מקבלת עוגיות על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שבשימושך. יש לציין כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שפונקציות מסוימות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יפעלו כראוי או בכלל.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים
4.1 המפעילה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת למנוע העברת מידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים, אולם מידע יועבר על ידי המפעילה ו/או שתתאפשר גישת צד שלישי למידע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, במקרים המפורטים להלן:
4.1.1 ככל שהדבר יידרש כדי להבטיח את פעילותו התקינה של האתר ו/או השירותים ו/או לשם ייעולם;
4.1.2 ככל שתשכור המפעילה את שירותיו של צד שלישי לצורך ניהול ותפעול האתר ו/או השירותים. חשיפת הצד השלישי למידע אודות המשתמש תוגבל להיקף הנדרש לצורך ביצוע שירותיו;
4.1.3 כחלק מפעילות המפעילה מול שותפים עסקיים או ארגונים הקשורים אליה, לצורך קיום התחייבויותיה על פי התקנון ומדיניות הפרטיות ולטובת מטרות השימוש המותרות על פי דין;
4.1.4 לצרכי מחקר וסטטיסטיקה אפשר שיועבר לצדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים של המפעילה, מפרסמים ו/או ספקים, מידע אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש;
4.1.5 במקרה בו המפעילה תמחה, תמכור או תעביר את פעילות האתר ו/או השירותים, כולם או חלקם, לגורם אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי;
4.1.6 במקרה בו תמצא המפעילה כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק לגוף ו/או לרכוש שעלול להיגרם למשתמש, למפעילה ו/או לצד שלישי;
4.1.7 ככל שיופרו התחייבויות המשתמש על פי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות;
4.1.8 במידה ומשתמש או מי מטעמו יבצע או ינסה לבצע באמצעות האתר או השירותים פעולות הנחזות להיות מנוגדות לדין;
4.1.9 במקרה של טענה, דרישה או מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין המפעילה ו/או מי מטעמה;
4.1.10 אם יתקבל צו שיפוטי או דרישה של רשות מוסמכת המורה על מידע לצד שלישי;
4.1.11 בכל מקרה אחר אשר יחייב את המפעילה להעביר מידע בהתאם להוראות הדין;
4.1.12 על פי דרישה ו/או הסכמה מפורשת של המשתמש.
4.2 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המפעילה למסור מידע ו/או לאפשר גישה למידע שאין בו כדי לזהות משתמשים באופן ישיר, לצדדים שלישיים כלשהם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.3 המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה בקשר למסירת מידע או/ו למתן אפשרות גישה למידע, על פי הוראות מדיניות הפרטיות.

5. אבטחת מידע
5.1 המפעילה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים העומדים לרשותה על מנת להגן, ככל האפשר, על פרטיות המשתמש ועל המידע שנמסר על ידו ונאסף במאגרי המידע של המפעילה.
5.2 אף כי אמצעים אלו נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי ולמאגרי המידע של המפעילה, לא ניתן להתחייב למניעה מוחלטת של חדירה בלתי מורשית כאמור או של שימוש אסור במידע והמפעילה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, שיגרמו כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למידע ו/או במקרים שאינם בשליטתה.
5.3 פעילות המשתמש באתרים וביישומים אליהם מובילים קישורים והפניות שעשויים להופיע באתר ומופעלים על ידי צדדים שלישיים, תעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
5.4 יובהר כי אתרים, יישומים ושירותים כאמור מתנהלים בכפוף לתקנוניהם ולמדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים המפעילים אותם, אינם תחת שליטתה ו/או אחריותה של המפעילה.
5.5 פרטי אשראי שנמסרים באתר מאובטחים בהתאם לתקנים המקובלים.

6. זכות לעיין במידע ולתקנו
6.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, רשאי כל משתמש לעיין במידע אודותיו המוחזק ברשות המפעילה. משתמש שעיין במידע הנוגע לו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות למפעילה, בכתובת הדואר האלקטרוני info@carmeldirect.com בבקשה לתקן את המידע.
6.2 משתמש רשאי להורות למפעילה להסירו ממאגריה בכל עת, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות, בכתובת הדואר האלקטרוני info@carmeldirect.com.

7. צור קשר
7.1 בכל שאלה, תגובה או הבהרה הנדרשת בנוגע למדיניות הפרטיות, יש ליצור עם המפעילה בכתובת הדואר האלקטרוני info@carmeldirect.com. על כל פנייה כאמור לכלול את פרטיו המלאים של המשתמש, לרבות שמו המלא וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר עמו.

תפריט נגישות

כיף לראות אתכם שוב!
או
ברוכים הבאים
או

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.