0
0

התחל שיחה

תקנון שימוש ורכישה באתר

1. מבוא
1.1 אתר "כרמל דיירקט" שכתובתו www.carmeldirect.com (להלן: "האתר"), אשר מופעל על ידי חברת כרמל דיירקט בע"מ (להלן: "המפעילה"), מהווה, בין היתר, חנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים לציבור גולשי האינטרנט בישראל (להלן: "החנות").
1.2 תקנון זה (להלן: "התקנון") מסדיר וממצה את תנאי השימוש באתר ותנאיו והוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשה באתר, לרבות על רכישת מוצרים ו/או שירותים בחנות (להלן: "פעולה באתר").
1.3 התקנון מהווה הסכם מחייב וכל המבצע פעולה באתר (להלן: "משתמש"), בעצם ביצועה של פעולה באתר, מאשר ומצהיר כי –
1.3.1 קרא והבין את תנאיו והוראותיו של התקנון;
1.3.2 ידוע לו ששימושו באתר כפוף לתנאיו ולהוראותיו של התקנון, להם הוא מסכים באופן בלתי מותנה ומתחייב לפעול בהתאם;
1.3.3 חלה עליו האחריות לבדיקת התאמתן לצרכיו של הפעולות שיבוצעו על ידו באתר;
1.3.4 לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת על פי התקנון.
1.4 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים.
1.5 כל האמור בתקנון בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהפך, לפי העניין.
1.6 כותרות התקנון נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
1.7 הוראות התקנון לא יפורשו באופן מצמצם כנגד המפעילה וכל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש, שמורה למפעילה.
1.8 במקרה בו תקבע רשות מוסמכת כי סעיף כלשהו בתקנון אינו בעל תוקף משפטי ו/או שהוא לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הוא הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, והדבר לא ישפיע על תחולתם המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
1.9 כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד המפעילה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת המפעילה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ומכוח כל דין.
1.10 הוראות תקנון זה, כולן או חלקן, ניתנות לשינוי או לעדכון בכל עת, על ידי המפעילה או על ידי מי מטעמה, בהתאם לשיקול דעתם.
1.11 המשתמש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מערכות האתר, ולהימנע מלעשות באתר כל שימוש המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או לכל דין ו/או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
1.12 רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות שבוצעו בו יהוו ראיה לכאורה לעשייתן.
1.13 המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את המפעילה מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם טוב, שייגרמו לה, לרבות בגין שכ"ט והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילותו של המשתמש ו/או של מי מטעמו באתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד למפעילה על פי דין.

2. כללי
2.1 המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת –
2.1.1 להפסיק את פעילות האתר או החנות, כולה או מקצתה, באופן זמני או לצמיתות;
2.1.2 להוסיף או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה בחנות (להלן: "המוצרים");
2.1.3 לעדכן, לערוך, לתקן ו/או להסיר תכנים או פרטים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, כאלה הנוגעים לתיאור המוצרים ו/או למחירם;
2.1.4 לעדכן מבצעים ו/או מכירות מיוחדות ו/או קמפיינים שיווקיים ולקבוע את תנאיהם ואת תוקפם;
2.1.5 להציג באתר תכנים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קישורים וכיו"ב (להלן: "תכנים נוספים");
2.1.6 להציע את המוצרים למכירה בערוצי מכירה שונים, בתנאים ובמחירים שונים.
2.2 התמונות המוצגות באתר ובחנות הינן להמחשה בלבד.
2.3 המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3. רכישה בחנות
3.1 רכישת המוצרים בחנות מותנית בהיות המשתמש כשיר לאשר ולהתחייב על פי הוראות התקנון, נכון למועד ביצוע הרכישה.
3.2 למען הסר ספק יובהר כי, בין היתר, לא כשיר להתחייב על פי הוראות תקנון זה, אדם אשר נכון למועד ביצוע הרכישה בחנות, טרם מלאו לו 18 שנים ו/או הוא אינו תושב מדינת ישראל.
3.3 לצורך ביצוע רכישה בחנות, נדרש משתמש לבצע הליך הזמנה הכולל את בחירת המוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, את האופן בו יסופקו, מבין אפשרויות האספקה המוצעות ואם יורכבו עבורו (להלן: "ההזמנה"). עוד כחלק מביצוע הליך ההזמנה, נדרש המשתמש למסור פרטים מלאים ומדויקים אודותיו, שבכללם: שמו המלא, מספר זהותו, מען לאספקת המוצרים, כתובת דוא"ל לקבלת הודעות (להלן: "פרטי המשתמש") וכן פרטי כרטיס אשראי תקף שבבעלותו ושהונפק בישראל (להלן: "אמצעי התשלום").
3.4 המשתמש מצהיר כי כל המידע הנמסר על ידו מלא, נכון ומהימן וכי ידוע לו ששימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית.
3.5 ככלל יתבצע תשלום סכום ההזמנה (להלן: "התמורה") באמצעות חיוב אמצעי התשלום, בהתאם לתנאי התשלום שבחר המשתמש מבין האפשרויות שהועמדו לבחירתו (להלן: "תנאי התשלום").
3.6 חרף האמור לעיל, רשאית המפעילה לאפשר את תשלום התמורה, כולה או חלקה, באמצעות אמצעי תשלום נוספים (להלן: "אמצעי תשלום אחר"). כן רשאית המפעילה לקבוע תנאים והגבלות לשימוש באמצעי התשלום האחר – הכל על פי שיקול דעתה.
3.7 עם השלמת ביצוע הליך ההזמנה, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל המאשרת את קליטת הנתונים שהוזנו. הודעה זו מאשרת את עצם קליטת הנתונים בלבד ולא מהווה אישור לביצוע רכישה בחנות. יש לשים לב כי לעיתים מגיעה הודעה זו לתיבת דואר זבל שבחשבון הדוא"ל של המשתמש.
3.8 רכישה בחנות תושלם בכפוף לבדיקה ולאישורה של ההזמנה על ידי המפעילה וכן בכפוף לאישור על חיובו של אמצעי התשלום ו/או של אמצעי התשלום האחר בסכום התמורה, על ידי חברת האשראי/החברה הסולקת/גורם רלוונטי אחר.
3.9 יובהר כי בדיקת ההזמנה על ידי המפעילה לא כוללת אימות או אשרור כלשהו של הפרטים שהוזנו כחלק מהליך ביצוע ההזמנה וכי על המשתמש בלבד חלה האחריות לוודא כי הפרטים שנמסרו נכונים, מדויקים ומלאים.
3.10 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לביצוע רכישה בחנות או לבטל רכישה שבוצעה, מכל סיבה שהיא, לרבות אם הסירוב/הביטול נובע מכך שלא ניתן לספק את ההזמנה או חלק ממנה ו/או אם מוצר מהמוצרים שנכללים בהזמנה לא זמינים במלאי ו/או אם נפלה טעות בפרסומו של מוצר ממוצרי ההזמנה, בין אם נוגעת הטעות למחירו, לתיאורו, לתמונתו או כל טעות אחרת בקשר אליו או לרכישתו ו/או עקב הפרתה של הוראה מהוראות התקנון על ידי המשתמש – הכל על פי שיקול דעת המפעילה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפיה בעניין זה.
3.11 המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את מספר המוצרים בכל רכישה ו/או להתנות את רכישת המוצרים בקבלת פרטים ו/או מסמכים מהמשתמש על פי דרישתה, בין היתר על מנת למנוע רכישות סיטונאיות.
3.12 סירבה המפעילה לאשר ביצוע רכישה בחנות – תשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני מתאימה על כך ותאפשר לו, ככל שתמצא לנכון לעשות זאת, לבצע שינויים בהזמנתו לצורך השלמת הרכישה בחנות.
3.13 ביטלה המפעילה רכישה שבוצעה בחנות – תשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני מתאימה על כך ותזכה את אמצעי התשלום/אמצעי התשלום האחר שחויב ללא דיחוי.
3.14 לאחר השלמת הרכישה בחנות, תועבר למשתמש בדואר אלקטרוני חשבונית מס כדין (להלן: "החשבונית").

4. אספקת הזמנות
4.1 המפעילה מספקת שירותי הובלה והרכבה בתשלום (להלן: "אספקת הזמנות"), בהתאם למחירי ההובלה וההרכבה המוצגים באתר.
4.2 אספקת הזמנות מבוצעת בתחומי מדינת ישראל בלבד.
4.3 המפעילה רשאית להגביל או לסרב לאספקתן של הזמנות באזורים אשר הגישה אליהם מוגבלת מבחינה ביטחונית.
4.4 אספקת הזמנות תתבצע בהתאם לפרטי ההזמנה ולפרטי המשתמש, בתוך תקופת הזמן שצוינה באתר בקשר להזמנה (להלן: "זמן האספקה").
4.5 יודגש כי מניית זמן האספקה תחל במועד השלמת הרכישה בחנות, דהיינו – לאחר אישור חיובו של אמצעי התשלום ו/או של אמצעי התשלום האחר בסכום התמורה.
4.6 למען הסר ספק, יובהר כי ימי עסקים, לצורך חישוב זמן האספקה, הם ימי ראשון עד חמישי אשר אינם: ערבי חג, ימי חג, ימי שבתון ו/או ימי מנוחה.
4.7 בהזמנות שיסופקו לאחד מאולמות התצוגה של  המפעילה לאיסוף עצמי של המשתמש, על פי בחירתו – עם הגעת המוצרים לאולם התצוגה תשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני מתאימה. המוצרים ישמרו באולם התצוגה במשך 14 ימים מיום שליחת ההודעה למשתמש ואיסופם מאולם התצוגה, על ידי המשתמש, יתאפשר במהלך שעות הפעילות של אולם התצוגה.
במקרה בו לא יאסוף המשתמש את המוצרים לאחר חלוף 14 הימים כאמור, תגבה המפעילה דמי אחסון בסך של כ-50 ₪ ליום עבור כל יום איחור באיסוף המוצרים, לכל אחד מהמוצרים שאיסופם נתעכב.
4.8 אספקתן של הזמנות שלא יאספו על ידי המשתמש, אפשר שתבוצע באמצעות חברת שילוח חיצונית (להלן: "חברת השילוח") או על ידי המפעילה.
4.9 בגין הובלות חריגות כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי חברת השילוח ו/או על ידי המפעילה, לרבות, אך לא רק, במקרה בו אספקתה של הזמנה כרוכה בביצוע הובלה לדירה שאינה בקומת הקרקע בבניין ללא מעלית או שהמוצרים שהוזמנו לא נכנסים למעלית או שהמעלית אינה תקינה או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים (להלן: "הובלה חריגה") – תתווסף על סכום התמורה עלות ההובלה החריגה ויחויב אמצעי התשלום או אמצעי התשלום האחר בהתאם.
4.10 מועד אספקת הזמנה שתעשה באמצעות חברת שילוח, יתואם עם המשתמש ישירות על ידי חברת השילוח. לצורך תיאום מועד האספקה ולצורך אספקת ההזמנה כאמור, יועברו פרטי המשתמש לחברת השילוח.
4.11 במעמד אספקת ההזמנה וכתנאי לאספקתה, תידרש הצגת תעודה מזהה רשמית לאימות פרטי המשתמש ואמצעי התשלום וכן יידרש מקבל ההזמנה לאשר קבלתה בחתימתו.
4.12 הוחזרה למפעילה הזמנה שסופקה עקב פרט שגוי בפרטי המשתמש – לא יהיה זכאי המשתמש להשבת דמי המשלוח שנכללו בתמורה.
4.13 המפעילה לא תישא באחריות לנזק שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת השילוח והמשתמש מצהיר ומאשר כי ככל שיהיו לו טענות ו/או דרישות הנובעות ממעשי ו/או מחדלי חברת השילוח ו/או מי מטעמה, אלה יופנו לחברת השילוח ואליה בלבד.
4.14 המפעילה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת ההזמנה שינבעו מאירועים שאינם בשליטתה.
4.15 המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש בשל איחור באספקת המוצרים.

5. מוצרים פגומים
5.1 באחריות המשתמש לבדוק את ההזמנה מיד לאחר שסופקה לו.
5.2 במידה והתגלה פגם במוצר ממוצרי ההזמנה, על המשתמש לעדכן את המפעילה על כך ללא דיחוי, באמצעות פנייה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות באתר.
5.3 מוצרים פגומים, שנבדקו על ידי נציג המפעילה ונקבע כי מקור הפגם בהם אינו במעשה או מחדל של המשתמש, יוחלפו במוצרים דומים, ככל שהדבר יתאפשר. בהעדר מוצרים דומים, יזוכה אמצעי התשלום ו/או אמצעי התשלום האחר בסכום התמורה שחויב.
5.4 המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי או סעד נוסף על האמור לעיל והמפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה מאספקתם של מוצרים פגומים.

6. מדיניות ביטול רכישה על ידי המשתמש (שלא עקב פגם במוצר)
6.1 ביטול רכישה בחנות יתאפשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובתנאים שיפורטו להלן.
6.2 משתמש רשאי לבטל רכישה של מוצרים שנרכשו בחנות, אם לא חלפו 14 ימים מיום שסופקו לו, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ולתנאי התקנון.
6.3 לא יתאפשר ביטול רכישה של מוצרים הנמכרים בצוותא, אלא בדרך של ביטול רכישת כל אותם המוצרים.
6.4 הודעה בדבר ביטול רכישה תעשה באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@carmeldirect.com. על הודעת הביטול לכלול את פרטי המשתמש, מפרט המוצר/המוצרים שהוא מבקש להחזיר, תאריך רכישתם, סיבת ההחזרה, מספר ההזמנה והחשבונית.
6.5 זיכוי אמצעי התשלום ו/או אמצעי התשלום האחר בגין רכישה שבוטלה שלא עקב פגם במוצרים, יתבצע לאחר החזרתם של המוצרים שרכישתם בוטלה, בניכוי דמי ביטול בסך 5% מהסכום ששולם עבור המוצרים שהוחזרו ולכל היותר 100 ₪.
6.6 החזרת מוצרים תתאפשר רק כשהם באריזתם המקורית אשר לא נפתחה ולא נפגמה, ורק ככל שלא מדובר במוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש.
6.7 משתמש המעוניין להחזיר מוצרים, יתאם את מועד החזרתם מראש ויהיה אחראי להביאם למרכז הלוגיסטי של המפעילה, הממוקם באזור התעשייה בקיבוץ גזר, במועד שתואם ובכפוף לכל האמור לעיל.
6.8 יובהר כי במקרה של ביטול רכישה שלא עקב פגם במוצרים, לא יהיה זכאי המשתמש להשבת דמי המשלוח שנכללו בתמורה.

7. דיוור
7.1 מסירת פרטי המשתמש באתר, בין אם ביצע או השלים רכישה בחנות ובין אם לאו, מהווה את הסכמתו לקבלת דיוורים מסוגים שונים, לרבות פרסומות, שישלחו אליו מעת לעת על ידי המפעילה ו/או על ידי מי מטעמה (להלן: "דיוור").
7.2 דיוור יכול שישלח לכתובת הדוא"ל ו/או למספר הנייד שנמסר על ידי המשתמש, על פי שיקול דעתה ש המפעילה.

7.3 המשתמש רשאי לבקש להסירו מרשימת הדיוור בכל עת, על ידי פנייה לשירות הלקוחות של המפעילה, אשר תתבצע באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@carmeldirect.com.
8. אחריות
8.1 המפעילה אינה מתחייבת להבטיח את זמינות האתר ו/או החנות ו/או המוצרים ו/או התכנים הנוספים, כולן או מקצתם, ולא מתחייבת כי אלה לא יופרעו, לא ייפגעו, יהיו זמינים ויינתנו כסדרם וללא הפסקות, יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי האירוח של האתר או מפניי נזקים, קלקולים, תקלות, וירוסים, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת.
8.2 המפעילה לא מתחייבת לתקינותם של הקישורים וההפניות המצויים באתר.
8.3 המפעילה לא אחראית לתוכנם של האתרים ו/או היישומים ו/או השירותים אליהם מובילים הקישורים וההפניות באתר, אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים. לחיצה על קישורים והפניות כאמור תעשה על דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין תכנים אלה תופנה ישירות אל אותם צדדים שלישיים ולא תהיה למשתמש בגינם כל דרישה, טענה או תביעה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
8.4 המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, ישירה או עקיפה, לנזק ו/או אובדן, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או לפיצויים הנובעים ו/או הקשורים באתר ו/או בתכנים הנוספים או בביצוע פעולה בהם, לרבות אך בלי לגרוע:
8.4.1 שימוש, הגבלת השימוש ו/או אי יכולת השימוש באתר ו/או בתכנים הנוספים, מכל סיבה שהיא;
8.4.2 הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר ו/או בתכנים הנוספים;
8.4.3 שימוש במידע ו/או הסתמכות על תכנים המוצגים באתר ו/או בתכנים הנוספים;
8.4.4 נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק, מידע חלקי או בלתי מהימן המוצג באתר ו/או בתכנים הנוספים;
8.4.5 שיבוש בקליטת פרטי המשתמש, מכל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש;
8.4.6 נזק, אשר נגרם למשתמש כתוצאה מהפסקה ו/או שינוי פעילות האתר ו/או התכנים הנוספים;
8.4.7 נזק מכל מין וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, שנגרם למשתמש ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר על ידו באתר אבד ו/או נגנב ו/או נעשה בו שימוש לא מורשה.
8.4.8 נזק אשר נגרם למשתמש כתוצאה מאי מסירתו של מידע כלשהו שאמור היה להימסר למשתמש בדואר אלקטרוני;
8.5 המפעילה לא מתחייבת לשמור גיבוי של התוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר.

9. קניין רוחני
9.1. המפעילה הינה הבעלים הבלעדי של כל זכויות הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה הזכויות המוסריות, התוכן, עריכתו, עיצובו ואופן הצגתו, הסימנים המסחריים, הפטנטים והמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, בלוגו האתר, בשם האתר, הדפים הכלולים באתר, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלת האתר, לרבות אך מבלי לגרוע: בתוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תכנים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם וכן של המודעות והדיוורים ו/או המסרונים שנשלחים על ידי המפעילה (להלן: "המידע המוגן").
9.2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר הוא רכושה הבלעדי של המפעילה ועל כן הוא מתחייב שלא להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את המידע המוגן, כולו או חלקו, בין על ידיו ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוני, ממוחשב, מכני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמפעילה.

10. ברירת דין וסמכות שיפוט
10.1. על התקנון וכל הנובע ממנו חלים דיני מדינת ישראל בלבד.
10.2. בכל סכסוך הנובע מהתקנון, במישרין או בעקיפין, תהא סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

11. פרטי המפעילה
11.1. כרמל דיירקט בע"מ, גזר – קיבוץ גזר ת.ד: 165,ד.נ.שמשון 9978600 | בכל שאלה יש ליצור עם המפעילה בכתובת הדואר האלקטרוני info@carmeldirect.com.

תפריט נגישות

כיף לראות אתכם שוב!
או
ברוכים הבאים
או

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.